Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Heeft hart voor Geriatrische Revalidatie en innovatie?

En wilt u Toezichthouder worden bij een unieke organisatie in de Nederlandse ouderenzorg?

Wij hebben een vacature voor een lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijke portefeuille!
 

Organisatie

Coöperatie De MARQ is specialist in geriatrische revalidatie, herstel en triage en is hierin als zodanig uniek in Nederland. De coöperatie is opgericht in het najaar van 2017 met als doel de geriatrische revalidatie en herstel verder te professionaliseren, te vernieuwen en op verschillende locaties in de regio (Breda, Zevenbergen en Etten-Leur), dicht bij revalidanten en hun naasten te blijven bieden.

Onze slogan ‘De MARQ Maakt Meer Mogelijk’, is een belofte aan revalidanten én hun naasten om alles te doen wat in ons vermogen ligt om binnen ons therapeutisch klimaat hun individuele revalidatiedoelen  te helpen bereiken. Dit doen we met een frisse blik, vol enthousiasme en met kennis van zaken. Door continu oog te hebben voor persoonlijke wensen en behoeften. Door steeds te leren, te vernieuwen, goed samen te werken en te focussen op kansen en mogelijkheden. Ook met de leden van De MARQ en de partners in de regio. De kernwaarden van De MARQ ‘Samen, Alert, Inventief en Betrokken’ zijn daarbij leidend.

Wat maakt De MARQ uniek?

 • We zijn specialist in kortdurende zorg met de focus op revalidatie en herstel.
 • We zijn er specifiek voor mensen met meerdere ziektebeelden tegelijk, waardoor zij minder belastbaar zijn om te revalideren en te herstellen.
 • We zijn een zelfstandige organisatie; een coöperatie met VVT organisaties (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) als leden. Onze leden zijn Avoord en Surplus.
   

Raad van Toezicht van De MARQ

De MARQ is een coöperatie U.A met een WTZa-vergunning. De MARQ heeft naast een Algemene ledenvergadering (ALV) een Raad van Toezicht (RvT). Conform de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit 3 leden, waarvan één lid op bindende voordracht van de Cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de ALV.

Om snel en slagvaardig te kunnen reageren op belangrijke ontwikkelingen in een complexe omgeving is een moderne en professionele besturing van een organisatie noodzakelijk. De Raad van Toezicht (RvT) houdt hier toezicht op en functioneert tevens als adviseur en klankbord voor het bestuur.

De MARQ hanteert de Governancecode Zorg als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn kritische gesprekspartners van het bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de missie, visie en kernstrategie van De MARQ.

 De Raad van Toezicht komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies (auditcommissie, commissie kwaliteit & veiligheid, remuneratiecommissie) waarin leden van de Raad zitting hebben. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende rol voor de Raad van Toezicht en vergaderen naast de reguliere vergadering gemiddeld 3 keer per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden.
 

Algemeen profiel Raad van Toezicht De MARQ

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over:

 • Bestuurservaring en/of ervaring in een Raad van Toezicht;
 • Affiniteit met (geriatrische) revalidatie en herstel, met de uniciteit van coöperatie De MARQ en ondersteunen actief de visie en doelstellingen van De MARQ;
 • Een teamgeest en het vermogen zich ook onafhankelijk te kunnen opstellen;
 • Een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Reflecterend vermogen op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • Energie en voldoende mate van beschikbaarheid;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid;
   

Lid Raad van Toezicht

Het lid RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel en heeft daarnaast:

 • Een afgeronde academische opleiding;
 • Een zorginhoudelijk profiel;
 • Een visie op kwaliteit en veiligheid en op transformaties om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden;
 • Bestuurlijke ervaring in bij voorkeur een innovatieve organisatie in de zorgsector;
 • Een breed, functioneel, relevant netwerk.
   

Procedure

Conform het rooster van aftreden ontstaat deze vacature per 1 januari 2024. In het kader van een warme overdracht heeft een start per 1 november of 1 december 2023 de voorkeur.

Bent u geïnteresseerd en herkent u zich in het profiel dan zien we uw motivatie en CV graag tegemoet vóór 16 juni 2023 via HRM@deMARQ.nl t.a.v. mevrouw S. Dirven. De gesprekken bij De MARQ zullen plaatsvinden op 4 en 6 juli 2023.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Dirven, voorzitter RvT, via contactinformatie of mevrouw E. van Kroonenburg, directeur/bestuurder, via contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen